home

uit ggz-nhn

http://www.ggz-nhn.nl/Jeugd/(529292)-Kinderen-en-Jeugd/(529292)-Kinderen-en-Jeugd-verwijzers/(529292)-Kinderen-en-Jeugd-verwijzers-Nieuwsbrieven/Nieuwsbrieven-verwijzers/Artikelen-in-nieuwsbrief/Artikelen-in-nieuwsbrief-De-kracht-van-FACT-JEUGD.html

 

De kracht van FACT JEUGD

Binnen de reguliere jeugdzorg versnippert de hulpverlening wanneer er problemen zijn op meerdere gebieden, bijvoorbeeld op het gebied van verslaving, psychiatrie en opvoedproblemen. FACT JEUGD team biedt door middel van samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders korte lijnen en snelle behandeling.

De ’schotten’ tussen verschillende vormen van zorg en zorgaanbieders worden door het FACT JEUGD team minder hoog. Het team behandelt kinderen en jeugdigen tot achttien jaar, woonachtig in de regio Westfriesland.

Het FACT JEUGD team is een samenwerkingsverband van het Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie van GGZ Noord-Holland-Noord, Bureau Jeugdzorg Noord Holland, De Brijder (verslavingszorg), Parlan Jeugd & Opvoedhulp, Stichting De Praktijk (centrum voor ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie) en Lijn5 (LVG expertise). Het multidisciplinaire team bestaat uit: een SPV, een kinderpsychiater, een GZ-psycholoog, een systeemtherapeut, een verslavingsdeskundige, jeugd- en gezinswerkers (vergelijkbaar met casemanagers), een medewerker met LVB-deskundigheid en een medewerker van bureau jeugdzorg. Het team kijkt naar wat er nodig is en zo wordt de juiste hulp geboden.

Het belangrijkste element van een FACT JEUGD team is dat de verschillende instellingen met hun specifieke expertise aan één tafel zitten en zo op alle gebieden de problemen kunnen inschatten en behandelen, tegelijkertijd binnen het systeem.

De effectiviteit van FACT JEUGD is bewezen bij de leeftijdsgroepen boven de 12 jaar (Hendriksen – Favier, 2011). Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat het FACT JEUGD team werkt, waar anderen het niet meer weten gaat het FACT JEUGD team verder. Peter Meijer (GZ-psycholoog bij het FACT JEUGD team en werkzaam bij GGZ Noord-Holland-Noord) licht toe:

“De kracht van het FACT JEUGD team zit in de samenwerking tussen de verschillende organisaties. Het team durft beslissingen te nemen en mogelijkheden zijn groot. Er hoeft niet op indicaties te worden gewacht. Bureau Jeugdzorg zit bij het FACT JEUGD team aan tafel en zorgt dat de indicaties direct in orde komen. Door de intensieve samenwerking zijn er korte lijnen. Een van de doelen van het FACT JEUGD team om te ontschotten, is gelukt.”
Werkwijze

Saskia Wijga is SPV’er binnen het FACT JEUGD team van GGZ Noord-Holland-Noord en vertelt over de werkwijze:

“Binnen het team zijn er per cliënt twee behandelaren actief; een die zich bezighoudt met activerende begeleiding zoals het zoeken naar een baantje of sportclub, het maken van een CV of intensieve gezinsbegeleiding. Een tweede behandelaar zorgt voor de procesdiagnostiek, ouderbegeleiding of de begeleiding gericht op de psychiatrische problematiek. Er wordt gebruik gemaakt van een shared caseload. Dit houdt in dat alle behandelaren op de hoogte zijn van alle cliënten/cliëntsystemen binnen het team.”

Medewerkers van het FACT JEUGD team komen drie keer per week een uur bij elkaar. Aan de hand van het FACT-bord bespreken zij cliënten en is er tijd voor nieuwe aanmeldingen. Cliënten worden verwezen door GGZ of een andere instelling. Bij een nieuwe aanmelding heeft de behandelaar een aantal weken de tijd voor contactgroei met de cliënt en/of het gezin. “Er speelt vaak hulpverleningsmoeheid bij gezinnen, het kost tijd om een goede behandelrelatie tot stand te brengen”, aldus Saskia Wijga.
Frequent contact

Een verschil tussen het FACT JEUGD team en reguliere behandeling is dat er hoogfrequent contact kan zijn, ook in de vorm van bemoeizorg. Noodzaak is om dicht bij huis en in de eigen leefomgeving te behandelen. Dit werkt drempelverlagend. Bij de werkwijze van een FACT team hoort een wijze van communiceren die passend is bij de leeftijd en beleving van de doelgroep. In dit digitale tijdperk is het gebruikelijk te communiceren via e-mail, sms en whatsapp. Hiermee wordt de jeugd eerder bereikt dan via traditionele media (Braem 2009).
Doelgroep

Bij FACT JEUGD is de leeftijd van het kind of de jeugdige niet de leidende factor. Juist de gezinssituatie en het verleden van ouders speelt een belangrijke rol. Bij kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor FACT zijn vaak veel risicofactoren in de gezinssituatie aanwezig. De percentages van ouders met psychische problemen of verslavingen zijn hoog en misbruik of mishandeling komt veel voor (Assan e.a., 2008 in: Hendriksen - Favier, 2011). Om deze redenen is het essentieel om ouders en begeleiders te betrekken bij de behandeling.
Aanmelden

Jeugdigen die worden aangemeld bij het FACT JEUGD team moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

    hij/zij moet op meerdere gebieden een vermoeden hebben van psychiatrische stoornissen, opvoeding/ gedragsproblemen en/of verslaving.
    er moet eerdere hulpverlening door verschillende instellingen zijn geweest, die onvoldoende effectief was of waarbij hij/zij niet gemotiveerd was.

Cliënten die door FACT teams worden behandeld, hebben zonder uitzondering langdurige zorg nodig (Veldhuizen, Bahler, Polhuis, Van OS, 2008). Bij FACT JEUGD is de zorg niet oneindig, maximaal tot 18 jaar. Indien nodig kan de cliënt in zorg blijven bij een FACT team voor volwassenen. Ook kan het zo zijn dat het zo goed gaat dat het kind wordt uitgeschreven en eventueel terug wordt verwezen naar de verwijzer.
Toekomst

Het FACT JEUGD team werpt zijn vruchten af. Sinds de start in 2011 zijn er verschillende succesvolle behandelingen geweest. In Nederland zijn er zo’n 150 FACT teams, waarvan 15 jeugdteams (Hendriksen-Favier & Rijkaart, 2013). Dit aantal neemt toe.

Het FACT JEUGD team is een voorbeeld waar de transitie Jeugdzorg om vraagt. Het zorgt voor samenwerking tussen verschillende organisaties, korte lijnen en snelle zorg.
 

Uit jeugdriagg.nl

FACT Jeugdteam
Behandeling en praktische hulp samen, zo vaak als nodig is en op de plaats waar jij wilt.
Iedereen heeft weleens problemen en zit soms niet lekker in zijn vel. Erover praten kan dan helpen. Maar sommige kinderen en jongeren voelen zich zo lang niet goed dat ze er bijna de moed door verliezen. Naast psychische problemen zijn er dan vaak ook andere problemen zoals veel ruzie thuis, ouders met veel eigen problemen, geen werk kunnen krijgen of het op school niet vol kunnen houden. Soms heb je misschien niet eens een vaste woonplek meer. Goede gesprekken zijn dan niet genoeg, je hebt voor alle problemen samen hulp nodig. Het kan zijn dat je ouders ook hulp nodig hebben om jou (weer) zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat mag je van het FACT Jeugdteam verwachten?
Een medewerker van  FACT Jeugdteam kan met je komen praten als jij daarom vraagt. Op de plek die jullie samen kiezen. Dat kan thuis zijn, op school, op een kantoor of ergens op straat. Soms probeert een medewerker met jou in contact te komen omdat anderen die zich zorgen over je maken dat gevraagd hebben. Het is natuurlijk altijd aan jou of je van onze hulp gebruik wilt maken. Maar wij zullen ons best daarvoor doen. Daarom noemen we onszelf het FACT Jeugdteam, een afkorting van het Engelse Functional Assertive Community Treatment. Wat betekent: assertief zorg geven aan jongeren in de samenleving, die dat nodig hebben. Jij hoeft niet naar een instelling te komen, maar wij komen bij jou.

Hoe ziet de hulp eruit?
Je wilt de situatie waarin je nu zit graag veranderen. Een hulpverlener van het  FACT Jeugdteam bespreekt met jou wat je wilt veranderen en hoe je dat kunt aanpakken. Dat kan hulp zijn bij het verbeteren van je gezondheid, je woonsituatie, je werk of opleiding, je financiën of je sociale contacten. Een paar voorbeelden:-
    Voorlichting:
    we geven voorlichting over onderwerpen waar jij meer over wilt weten. Of we zoeken samen informatie op.
-
    Gesprekken:     we ondersteunen je door gesprekken te voeren op de plek waar je verblijft of een andere plek waar jij wilt afspreken.
-
    Praktische zaken:
    we gaan met je mee naar belangrijke afspraken met instanties, we helpen je met het starten van een opleiding, het zoeken van woonruimte of het omgaan met geld en schulden.
-
    Medicijnen:
    als je medicijnen gebruikt kunnen we ervoor zorgen dat je die medicijnen op tijd krijgt. We kunnen je informeren over de werking en bijwerkingen van de medicijnen. De medicatie kan gecontroleerd en zo nodig aangepast worden door een arts of psychiater.
-
    Doorverwijzen:
    als we je zelf niet kunnen helpen met een bepaalde vraag brengen we je in contact met iemand die dat wel kan.
-
    Lichaamsbeweging:
    we helpen je ook op weg met het doen van sportactiviteiten.

Meer weten of aanmelden?
Als je meer wilt weten of jezelf direct wilt aanmelden kun je:

 
-
    

Bellen naar een medewerker van het FACT Jeugdteam:

Haarlem: 023 - 518 7557 (elke dag tussen 10:30 en 12:00 uur)

Amstelland en de Meerlanden: 06 - 2243 2164

 
-
    

Een e-mail sturen naar:

Haarlem: factjeugdteam@jeugdriagg.nl

Amstelland en de Meerlanden: factjeugdteama&m@jeugdriagg.nl


Na de aanmelding heb je altijd eerst een gesprek met een hulpverlener om te kijken of de hulp van het FACT Jeugdteam past bij jouw hulpvraag.


Het FACT Jeugdteam in Zuid-Kennemerland is een samenwerking tussen de Jeugdriagg, Brijder Jeugd, OCK het Spalier en Lijn5.

 
Het FACT Jeugdteam in Amstelland en de Meerlanden is een samenwerking tussen de Jeugdriagg, Spirit, Brijder Jeugd, Lijn5 en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons